Zhao, Wenxuan, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong