Martinelli, Mario, Athanasios Tsetas, Andrei Faragau, and Apostolos Tsouvalas. 2023. “Installation of Monopiles: Interpretation of Vibro-Installed Lab-Scale Tests”. Symposium on Energy Geotechnics 2023, October, 1-2. https://doi.org/10.59490/seg.2023.609.