Kaneko, Yosuke, Mitsubishi Electric Corporation, Japan