Takahashi , Yoshimi, Takenaka Corporation | Japan, Japan