Brychkov, Dmitry, National University of Ireland | Ireland, Ireland